house-7K4KZDS.jpg
Co to jest podział nieruchomości i jak można dokonać tej czynności?

Czynność ta to wydzielenie z nieruchomości danego właściciela na rzecz innego pewnej konkretnej części. W księdze wieczystej nieruchomości następują wówczas zmiany. Nowa część wydzielona otrzymuje nową księgę, natomiast stary właściciel usuwa tę część ze swojej dokumentacji. W ujęciu administracyjnym określona zostaje w granicach tej działki inna konfiguracja geodezyjna. Należy pamiętać, że istnieją różnice w postępowaniu w przypadku, gdy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy też nie. Oprócz tego czynności te dotyczą nieruchomości, która w planie miejscowym zagospodarowania nie jest przeznaczona na cele rolne i leśne. W przypadku braku takowego planu nie są wówczas wykorzystywane na te cele, od tego istnieją osobne przepisy.


Aby rozpocząć postępowanie o podział, należy wnieść wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ze względu na lokalizacje nieruchomości. Musi to zrobić osoba, która jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i na terenie, gdzie nie ma obowiązku sporządzenia takowego, można dokonać łatwiejszego podziału. Jednocześnie nie może być sprzeczne z innymi przepisami odrębnymi (akty prawodawcze obowiązujące generalnie, które zajmują się gospodarowaniem terenem), lub z decyzją o warunkach zabudowy działki i zagospodarowania terenu.  Należy wiedzieć, że nie zostanie dopuszczona możliwość podziału nieruchomości w przypadku braku dostępu działki gruntu do drogi publicznej, jak również w sytuacji, gdy nie ma jak wydzielić dostępu pod budowę drogi. Wstępny projekt podziału zawiera takie rzeczy między innymi jak: opis i położenie, ustalenie granicy nieruchomości, i potencjalnych granic wydzielonych gruntów. Jeśli decyzja jest pozytywna dotycząca możliwego podział nieruchomości, to faktyczny plan podziału zleca się osobie, która posiada stosowne uprawnienia geodezyjne. Jeżeli decyzja wydana przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta jest niesatysfakcjonująca, można złożyć dołowanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.